Bezbednost i zdravlje na radu

 • Vođenje poslova Lica za bezbednost i zdravlje na radu za druga pravna lica

 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini i svih ostalih normativnih dokumenata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta

 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

 • Vršenje poslova Koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i fazi izvođenja radova

 • Izrada Plana preventivnih mera na privremenim pokretnim gradilištima

 • Organizovanje vršenja predhodnih i periodičnih lekarskih pregleda od strane medicine rada

 • Organizovanje osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći od strane ovlašćenog pravnog lica

 • Konsultantske usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Zainteresovani ste za naše usluge?

Agencija ID PREVING je uvek otvorena za saradnju sa novim klijentima. Budite slobodni da nas kontaktirate i naš tim će napraviti paket usluga namenjen vama i vašim potrebama.

Kontaktirajte nas

Zaštita od požara

 • Izrada Programa osnovne obuke zaštite od požara

 • Izvođenje osnovne obuke zaposlenih iz zaštite od požara

 • Izrada Pravila zaštite od požara sa planovima evakuacije i uputstvima za postupanje u slučaju požara

 • Izrada Elaborata zaštite od požara

 • Organizovanje izrade Glavnog projekta zaštite od požara

 • Organizovanje izrade Plana zaštite od požara

 • Konsultantske usluge u oblasti zaštite od požara

 • Izrada analize požarne ugroženosti i nivoa rizika

 • Izrada programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara

0+
Zadovoljnih klijenata
0+
Godina iskustva
0+
Uspešnih projekta

Zaštita životne sredine

 • Izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu

 • Izrada Planova upravljanja otpadom

 • Izrada godišnjih izveštaja i predaja ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine

 • Konsultacije prilikom izbora operatera za transport i skladištenje otpada

 • Izrada Politike prevencije od udesa i Plana zaštite od udesa za seveso postrojenja

 • Konsultantske usluge radi usaglašavanja poslovanja preduzeća sa zahtevima zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine

Zaštita životne sredine kao temelj vašeg poslovanja

Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva. Stojimo vam na raspolaganju da zajedničkim snagama sačuvamo životnu sredinu i okruženje.

Kontaktirajte nas

Pregledi, merenje i ispitivanje

U saradnji sa ovlašćenim pravnim licem organizujemo sledeće vrste pregleda, merenja i ispitivanja:

 • Pregled i provera opreme za rad (dizalica, platformi, liftova, skela, viljuškara, presa, makaza, noževa, protiv­eksplozijsko zaštićene opreme, privremenih električnih instalacija i ostalih mašina, uređaja i postrojenja)

 • Ispitivanje uslova radne okoline ( mikroklima i osvetljenost )

 • Ispitivanje fizičkih (buka, vibracije) i hemijskih štetnosti ( gasova, para, dimova i prašine )

 • Pregled i ispitivanje elektroizolacione opreme (rukavice, obuća, prostirke, motke, indikatori napona)

 • Pregled i ispitivanje električne instalacije, elektro razvodnih ormana i instalacije protiv panik rasvete

 • Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije

 • Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh

 • Merenje nivoa buke u životnoj sredini i radnoj okolini

Implementacija standarda

 • ISO 9001  Sistemi menadžmenta kvalitetom

 • ISO 14001 Sistemi menadžmenta životnom sredinom

 • ISO 45001 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu