Pitanja i odgovori2021-10-29T10:24:09+00:00

Bezbednost i zdravlje na radu

Kojim zakonom se uređuje sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini?2021-10-23T08:59:43+00:00

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Koji organ je pored Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nadležan za poslove bezbednosti i zdravlja na radu?2021-10-23T08:59:36+00:00

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu koju obrazuje Ministarstvo.

Ko ima pravo na bezbednost i zdravlje na radu?2021-10-23T08:59:30+00:00

Pravo na bezbednost i zdravlje na radu imaju:

1) zaposleni;

2) učenici i studenti kada se nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi (radionice, ekonomije, kabineti, laboratorije i dr.);

3) lica koja se nalaze na stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji;

4) lica na profesionalnoj rehabilitaciji;

5) lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izvršenje kazne zatvora (radionice, gradilišta i sl.) i na drugom mestu rada;

6) lica na dobrovoljnim i javnim radovima organizovanim u opštem interesu, radnim akcijama i takmičenjima u vezi sa radom;

7) lica koja se zateknu u radnoj okolini radi obavljanja određenih poslova, ako je o njihovom prisustvu upoznat poslodavac.

Bezbednost i zdravlje na radu licima iz stava 1. tač. 1), 2) , 4) i 7) ovog člana obezbeđuje poslodavac, licima iz tačke 3) ovog člana obrazovna organizacija, licima iz tačke 5) ovog člana zavodi za izvršenje kazne zatvora, a licima iz tačke 6) ovog člana – organizator radova i takmičenja.

Ko je dužan da zaposlenom obezbedi bezbedan i zdrav rad?2021-10-23T08:59:24+00:00

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Ko je dužan da donese Akt o proceni rizika?2021-10-23T08:59:18+00:00

Poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika u pisanoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.

Da li firma koja ima mali broj zaposlenih mora da poseduje akt o proceni rizika?2021-10-23T08:59:13+00:00

Akt o proceni rizika su dužni da imaju svi poslodavci bez obzira na broj zaposlenih, delatnost, vlasništvo, način registrovanja (preduzetnik, doo, ad, predstavništvo, zdravstvena ustanova, predškolska ustanova, škole, javne ustanove, preduzeće i dr.).

Koji je cilj i svrha akta o proceni rizika?2021-10-23T08:59:07+00:00

Akt o proceni rizika služi poslodavcu da upravlja rizicima na radnim mestima i u radnoj okolini, primenom propisanih mera i zakonskih normi kako bi sprečio povrede na radu i oštećenje zdravlja zaposlenih i drugih lica koja se nalaze u radnom prostoru poslodavca.

Da li akt o proceni rizika ima rok važenja?2021-10-23T08:59:02+00:00

Ne, akt o proceni rizika je trajni document koji podleže izmenama i dopunama u koliko se za tim javi potreba zbog promene radne sredine (preseljenja, otvaranja novih lokacija i sl.), radnih mesta (promene u nazivima, sistematizaciji, opisima poslova i dr.), opreme za rad, tehnološkog procesa, unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu,  i dr. Akt o proceni rizika podleže izmenama i dopunama i prilikom stupanja na snagu novih propisa koji to nalažu, prilikom svake smrtne i teške povrede na radu, kao i na osnovu naloga inspektora.

Šta je lice za bezbednost i zdravlje na radu?2021-10-23T08:58:45+00:00

Lice za bezbednost i zdravlje na radu je lice koje imenuje poslodavac za obavljanje zakonom predviđenih poslova definisanih članom 40 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS” br. 101/05, 91/2015).

Ko mora da imenuje lice za bezbednost i zdravlje na radu?2021-10-23T08:58:36+00:00

Svi poslodavci su dužni da imenuju lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Ko je dužan da imenuje lice za bezbednost i zdravlje na radu?2021-10-23T08:58:30+00:00

Obaveza svakog poslodavca je da imenuje lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Da li se imenovanjem Lica za bezbednost i zdravlje na radu poslodavac oslobađa svojih zakonskih obaveza?2021-10-23T08:58:23+00:00

Poslodavac se ne oslobađa odgovornosti prenošenjem svojih ovlašćenja na drugo lice.

Ko može da obavlja poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu?2021-10-23T08:58:18+00:00

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je jasno definisao u kojim oblastima poslodavac koji zapošljava do 20 zaposlenih može sam da obavlja poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu.

S obzirom na važnost sistema bezbednosti i zdravlja na radu mi vam preporučujemo da za ove poslove angažujete našu firmu. Agencija ID PREVING 022 je tim mladih, stručnih i perspetivnih ljudi koji ove usluge pružaju firmama različitih delatnosti i uspešno sa sarađujem sa domaćim i inostranim poslodavcima.

Ko može da izradi akt o proceni rizika i da li poslodavac može sam da izradi akt o proceni rizika na radnim mestima?2021-10-23T08:58:52+00:00

Za izradu akta o proceni rizika u našoj firmi obučeni su i stručno osposobljeni inženjeri različitih tehničnih delatnosti koji na kvalitetan način sistemski pristupaju postupku procene rizika.

Poslodavac u određenim oblastima ukoliko ima do 20 zaposlenih može sam da izradi akt ali s obzirom na važnost ovog dokumenta mi vam preporučujemo da se obratite Agenciji ID PREVING 022 koja će brzo i profesionalno odgovoriti na svaki vaš zahtev.

Ko vrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad?2021-10-23T08:58:12+00:00

Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad organizuje poslodavac preko lica za bezbednost i zdravlje na radu i drugih zaposlenih, a u skladu sa Programom osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

Za ove poslove svaki poslodovac može angažovati našu firmu koja je licencirana za navedene poslove.

Šta je to Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad?2021-10-23T08:58:06+00:00

Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad je dokument na osnovu kojeg se vrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad. Svi poslodavci moraju da imaju ovaj Program.

Kada se vrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad?2021-10-23T08:58:00+00:00

Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad zaposlenog se vrši kod zasnivanja radnog odnosa teorijski i praktično na radnom mestu, prilikom premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kod promene procesa rada i dr.

Kada se vrši provera osposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad?2021-10-23T08:57:54+00:00

Periodične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom vrše se najkasnije u roku od jedne godine od dana prethodne provere, a na ostalim radnim mestima najkasnije u roku od četiri godine od dana prethodne provere.

Šta je obrazac br. 6?2021-10-23T08:57:47+00:00

Obrazac br. 6 je jedan od 14 propisanih obrazaca (evidencija) u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. To je propisani obrazac o izvršenom osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad. Veoma je bitan, jer predstavlja dokaz o izvršenom osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad gde su navedeni rizici iz akta o proceni rizika sa kojima je zaposleni upoznat, preventivnim merama, kao i isntrukcijama, uputstvima, dokumentima i sl. sa kojima jezaposleni upoznat.

Kako se uređuju prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca?2021-10-23T08:57:41+00:00

Poslodavac uređuje prava, obaveze i dogovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu kolektivnim ugovorom, opštim aktom ili ugovorima o radu. Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ovu oblast može urediti ugovorima o radu, dok je za poslodavce koji imaju više od 10 zaposlenih obavza uređivanja ove oblasti kroz opšti akt – Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Zašto se rade ispitivanja uslova radne okoline i pregled i provera opreme za rad?2021-10-23T08:57:35+00:00

Ispitivanjima uslova radne okoline se proverava se i utvrđuje da li su na radnom mestu u radnoj okolini primenjeni zahtevi koji su propisani za uslove radne okoline kao što su: mikroklimatski faktori (temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha, brzina strujana vazduha), osvetljenost na radnom mestu, fizičke štetnosti (buka, vibracije, štetna zračenja – osim jonizujućih zračenja), hemijske štetnosti (prašina, štetna isparenja, gasovi dimovi i koncentracije opasnih materija), biološke štetnosti (bakterije, virusi, gljivice).

Preventivnim i periodičnim pregledima i proverama opreme za rad proverava se i utvrđuje da li su na opremi za rad, za koju postoji obaveza ispitivanja, a koja se koristi u procesu rada, primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima, standardima i uputstvima proizvođača.

Čemu služi sporazum između dva poslodavca i kada se on potpisuje?2021-10-23T08:57:09+00:00

Kad dva ili više poslodavaca u obavljanju poslova dele radni prostor, dužni su da sarađuju u primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih, uzimajući u obzir prirodu njihovog posla.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko izrade Sporazuma, slobodno nas kontaktirajte kako bi Vam pomogli u izradi ovog bitnog dokumenta.

Šta je povreda na radu?2021-10-23T08:56:53+00:00

Povredom na radu smatra se povreda koja je prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma i povreda na radu koju lice pretrpi na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto, na putu preduzetom radi izvršavanja službenih poslova i na putu preduzetom radi stupanja na rad.

Kada je moja firma dužna da prijavi povredu na radu inspekciji rada?2021-10-23T08:56:46+00:00

Poslodavac je dužan da usmeno i pimeno prijavi nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili tešku povredu i povredu na radu zbog koje je zaposleni sprečen za rad duže od 3 radna dana uzastopno, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih, u roku od 24 časa od trenutka nastanka povrede ili opasne pojave.

Da li je moja firma dužna da šalje zaposlene na lekarske preglede?2021-10-23T08:57:29+00:00

Lekarski pregledi su obavezni za zaposlene koji su raspoređeni na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i za zaposlene koji obavljaju rad sa opremom za rad sa ekranom (rad na račnuaru i sl.) duže od 4 časa dnevno.

Lekarski pregledi su obavezni i za zaposlene čiji je posao prevoz i upvaljanje vozilom, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Lekarski pregledi su obavezni i za one zaposlene koji su raspoređeni na onim radnim mestima za koja je Aktom o proceni rizika propisana ova obaveza.

Koliko zaposlenih moram da imam obučenih za pružanje prve pomoći?2021-10-23T08:57:23+00:00

Za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljeni rukovodioci, kao i najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici, za osnovno ili napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći u zavisnosti od procenjenih rizika. Poslodavac je dužan da obezbedi da za svaku radnu smenu i lokacijski odvojenu jedinicu bude prisutan najmanje jedan zaposleni koji ima završeno osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Poslodavac je dužan da obezbedi da pri radu na radnom mestu sa povećanim rizikom bude prisutan najmanje jedan zaposleni sa završenim naprednim osposobljavanjem za pružanje prve pomoći. Poslodavac odlučuje o broju zaposlenih koji će završiti osposobljavanje i koji će biti zaduženi za pružanje prve pomoći, a na osnovu procene njihove sposobnosti za izvođenje postupaka pružanja prve pomoći, a naročito obuhvaćenih naprednim osposobljavanjem.

Šta su sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i ko je dužan da ih koristi?2021-10-23T08:57:15+00:00

Sredstvo i oprema za ličnu zaštitu na radu su: odeća, obuća, pomoćne naprave i uređaji koji služe za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posledica po zdravlje zaposlenog. Ova sredstva i opremu je poslodavac dužan da izda na korišćenje zaposlenima na radnim mestima na kojima je Aktom o proceni rizika propisana njihova upotreba. Poslodavac je dužan da kroz opsposobljavanje za bezbedan i zdrav rad osposobi zaposlenog za bezbedno korišćenje i održavanje ovih sredstava i opreme.

Kolike su kazne za nepoštovanje zakonskih obaveza u oblasti bezbednost i zdravlja na radu (donošenje Akta o proceni rizika, imenovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, prijava povrede na radu, izdavanje propisanih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, organizovanje lekarskih pregleda i dr.)?2021-10-23T08:56:24+00:00

Kazne za poslodavca sa statusom pravnog lica se kreću od 800.000 – 1.000.000 dinara, za preduzetnika od 400.000 – 600.000 dinara, i za odgovorno lice kod poslodavca od 40.000 – 50.000 dinara.

Zaštita od požara

Kojim zakonom se uređuje sprovođenje i unapređivanje preventivnih mera zaštite od požara?2021-10-23T09:00:59+00:00

Zakonom o zaštiti od požara (“Sl.glasnik RS”, br. 111/20009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 i dr.zakoni ).

Koji državni organ je zadužen za sprovođenje mera iz zakona o zaštiti od požara?2021-10-23T09:01:27+00:00

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Šta je požar?2021-10-23T09:01:47+00:00

Požar je proces nekontrolisanog gorenja koji može ugroziti ljudske živote, životnu sredinu i naneti materijalnu štetu.

Koji su najčešći uzroci požara?2021-10-23T09:02:09+00:00

Kao najčešći uzrok požara mogu se smatrati neispravne električne instalacije, električni uređaji kao i pregrevanje električnih potrošača.

Čest uzrok požara mogu bit i neispravne gasne instalacije.

Kako sprečiti pojavu požara na električnim i gasnim instalacijama?2021-10-23T09:03:58+00:00

Redovna kontrola ispravnosti električne i gasne instalacije od strane ovlašćenih pravnih lica.

Na koliko se radi pregled električne i gasne instalacije?2021-10-23T09:04:19+00:00

Merenje otpora uzemljenja elektroinstalacije potrebno je izvršiti najmanje jednom godišnje dok se pregled i ispitivanje gasne ložišne instalacije radi periodično na svakih 6 meseci.

Šta je obaveza svakog pravnog lica prema Zakonu o zaštiti od požara?2021-10-23T09:04:50+00:00

U zavisnosti od kategorije kojoj pravnog lice pripada obaveze su sledeće:

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa visokim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u prvu kategoriju ugroženosti od požara, obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara. Ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje potrebnu tehničku opremljenost vatrogasne jedinice i broj vatrogasaca.

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa povećanim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u drugu kategoriju ugroženosti od požara, obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara. Ministar nadležan za unutrašnje poslove takođe propisuje potreban broj lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u treću kategoriju ugroženosti od požara, obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Kako da znam kojoj kategoriji ugroženosti od požara pripadam?2021-10-23T09:05:11+00:00

U cilju utvrđivanja odgovarajuće organizacije  i prduzimanja mera potrebnih za uspešno sprovođenje mera zaštite od požara Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši kategorizaciju, a na osnovu Uredbe o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara.

Na osnovu gore navedene uredbe svako pravno lice može samo za sebe prepoznati kategoriju kojoj pripada i u skladu s tim preduzeti mere propisane zakonom.

Ko je u obavezi da izradi Pravila zaštite od požara?2021-10-23T09:05:34+00:00

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite od požara, kao objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara, i stambene zgrade donose Pravila zaštite od požara u skladu sa članom 28. Zakona  o zaštiti od požara.

Šta je i čemu služi Plan evakuacije?2021-10-23T09:05:57+00:00

Plan evakuacije služi da se zaposleni ili zatečena lica u privrednom subjektu ili objektima druge namene upoznaju sa putevima bezbedne evakuacije, rasporedom i tipom protivpožarnih aparata, hidranata, ručnih javljača požara kao i položajem Glavnog razvodnog ormara (GRO)  i razvodne table (RT).

Kako treba da izgleda Plan evakuacije?2021-11-05T13:15:11+00:00

Da li moramo da imamo protivpožarne aparate, kog tipa i koliko komada?2021-10-23T09:07:04+00:00

Obaveza svakog pravnog lica je da obezbedi odgovarajući broj protivpožarnih aparata u skladu sa površinom prostora koji se štiti i požarnim opterećenjem.

Na koliko se rade periodična ispitivanja mobilnih uređaja za gašenje požara?2021-10-23T09:07:24+00:00

Pregled i ispitivanje protivpožarnih aparata i hidrantske mreže za gašenje požara radi se svakih 6 meseci od strane ovlašćenih pravnih lica.

Kada se radi obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara?2021-10-23T09:09:11+00:00

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara vrši se prema Programu obuke na koji se pribavlja saglasnost i organizuje se za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.

Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine.

Zaposleni su dužni da prisustvuju obuci i proveri znanja iz oblasti zaštite od požara i da se u radu pridržavaju propisanih uputstava, upozorenja, zabrana, mera zaštite od požara, kao i da u slučaju požara pristupe gašenju požara.

Šta je to Glavni projekat zaštite od požara?2021-10-23T09:09:34+00:00

Glavni projekat zaštite od požara je sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata sa svim pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima.

Ko vrši nadzor nad primenom Zakona o zaštiti od požara?2021-10-23T09:09:54+00:00

Nadzor nad izvršavanjem odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo preko inspektora.  U toku inspekcijskog nadzora ovlašćeni inspektori koriste  kontrolne liste. Kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena. Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

OVO JE SAMO DEO NEKIH OD PITANJA KOJA SE ČESTO POJAVLJUJU, AKO IMATE DODATNA PITANJA I NEDOUMICE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE.

Go to Top