Zakonom o zaštiti od požara (“Sl.glasnik RS”, br. 111/20009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 i dr.zakoni ).