Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite od požara, kao objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara, i stambene zgrade donose Pravila zaštite od požara u skladu sa članom 28. Zakona  o zaštiti od požara.