Poslodavac je dužan da usmeno i pimeno prijavi nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili tešku povredu i povredu na radu zbog koje je zaposleni sprečen za rad duže od 3 radna dana uzastopno, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih, u roku od 24 časa od trenutka nastanka povrede ili opasne pojave.