Ne, akt o proceni rizika je trajni document koji podleže izmenama i dopunama u koliko se za tim javi potreba zbog promene radne sredine (preseljenja, otvaranja novih lokacija i sl.), radnih mesta (promene u nazivima, sistematizaciji, opisima poslova i dr.), opreme za rad, tehnološkog procesa, unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu,  i dr. Akt o proceni rizika podleže izmenama i dopunama i prilikom stupanja na snagu novih propisa koji to nalažu, prilikom svake smrtne i teške povrede na radu, kao i na osnovu naloga inspektora.